Garmin Express 7.11.0.0

Garmin Express 7.11.0.0

Garmin Ltd or its subsidiaries – 33MB – Freeware
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Garmin Express là một cách mới để giữ navi thiết bị đến nay. Người dùng chỉ đơn giản là tải về phần mềm miễn phí để nhận được phần mềm miễn phí suốt đời bản Cập Nhật. Garmin Express cũng cung cấp một cách dễ dàng để Cập Nhật bản đồ, sao lưu hoặc chuyển dữ liệu và tải về nội dung, chẳng hạn như biểu tượng miễn phí xe, giọng nói và biểu đồ.

Tổng quan

Garmin Express là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Garmin Ltd or its subsidiaries.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.660 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Garmin Express là 7.12.3.0, phát hành vào ngày 13/04/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/01/2013.

Garmin Express đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 33MB.

Người sử dụng của Garmin Express đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Garmin Express!

Cài đặt

người sử dụng 6.660 UpdateStar có Garmin Express cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản